, התחרות גדולה, אלטרנטיבות הפרסו יותר מאי פע שנת 2012 , תנאי השוק מאתגרי
? $ כ אכ גדול לא שורד. הא תקציב פרסו רבות ומגוונות ולמי שאי
? תמיד מנצחי והחזקי הגדולי במלחמות ג שאלה פשוטה, הא אשאל אתכ
מי שמכיר קצת היסטוריה, יודע שישראל ניצחה ביותר ממלחמה אחת למרות היותה קטנה
זה $ זה שבכל זאת היא ניצחה ואי $ ביותר. אז אי מצומצמי ומשאבי תקציבי וע
? מתחבר לעסקי
מניסיוני, כאשר התחלתי לפתח את מערכת השיווק "שלח מסר" בשנת אני יכול לספר לכ
היו עד כדי אפס מבחינה תקציבית והמשאבי 2009 , מבחינת מערכת היינו מאוד מוגבלי
. משאבי
והצמיחה המהירה, אז על זה בדיוק רציתי לדבר. לנו את היתרו מה נת שואלי את א
רב, מפזרי אותו ללא תחכו , לרוב מבזבזי רבי משאבי ע חברות גדולות ועסקי
עושי או סת לא ממוקד לכלל הגולשי מידי ופרסו מורכבי , אתרי אותו על באנרי
. שבידיה השיווקיי טעויות שיווק בסיסיות בכלי
תוכל לגבור על $ הרבה יותר וכ להיות מתוחכ $ , עלי עליה כעסק יתרו $ כדי שיהיה ל
, ותיצור אחוזי המרה גבוהי מה רק תהיה יותר חכ כל חברה ענקית ככל שתהיה, א
. ללקוחות כל הזמ $ ותשפר את הפנייה של $ כל כלי שיש ביד : תמנ
לתגובה כלשהי שבחרת ברור לגולש, נגיש ומזמי $ , נוודא שהאתר של כשלב ראשו
מראש.
5 שניות מאותו רגע $ ותו $ למשל, כאשר תבקר חבר קרוב, בקש ממנו להיכנס לאתר
5 שניות. באות של האתר ותשאל אותו מה הוא הבי שהאתר עלה, תסתיר את החלו
הופיע במקו מספר הטלפו בדיוק מה העסק מספק ואיזה פתרונות? הא הוא הבי הא
שקשה להתמצא בו? מבולג : הוא הרגיש שהוא נכנס לאתר מסודר או לד בולט? הא
ועוד שאלות רבות.
18
לתגובה כלשהי שבחרת ברור לגולש, נגיש ומזמי $ , נוודא שהאתר של כשלב ראשו
מראש.
5 שניות מאותו רגע $ ותו $ למשל, כאשר תבקר חבר קרוב, בקש ממנו להיכנס לאתר
5 שניות. באות של האתר ותשאל אותו מה הוא הבי שהאתר עלה, תסתיר את החלו
הופיע במקו מספר הטלפו בדיוק מה העסק מספק ואיזה פתרונות? הא הוא הבי הא
שקשה להתמצא בו? מבולג : הוא הרגיש שהוא נכנס לאתר מסודר או לד בולט? הא
ועוד שאלות רבות.
מי קהל היעד מי קהל היעד העיקרי. כאשר אני שואל עסקי חשוב שתשאלו את עצמכ
לבדוק מי הרוב המוחלט, ואנו בשיווק תמיד $ בפועל צרי $ ", א "כול , הרוב עוני שלה
על הרוב הזה. מסתכלי
אחר = בעלות עסק מעל גיל 50 , ואצל יוע עסקי אחד זה יכול להיות בעיקר נשי = אצל יוע
לעצב וליצור פנייה שונה $ צרי שנות ה- 20 לשנות ה- 30 . כל אחד מה בי גברי
בכניסה לאתר.
מי קהל היעד העיקרי, תציינו מה המטרה שלכ לעצמכ השלב הבא לאחר שרשמת
מהאתר:
, הרשמה לרשימת המטרה היא יצירת מיתוג ותדמית גבוהה, פנייה מיידית בטלפו הא
. , יצירת שיתופי פעולה או אספקת מידע לגולשי תפוצה, רכישת מוצר אונליי
מה המטרה שלכ יודעי ברגע שאת
יותר מהאתר ומי קהל היעד, יהיה לכ
יותר ומבנה נכו קל לדעת איזה תוכ
הראשי של האתר. : לד
$ האתר, זה אי שלב שלישי בתכנו
של מאתרי $ אתה מבדל את האתר של
. $ של המתחרי
19
יותר קל לדעת מהאתר ומי קהל היעד, יהיה לכ מה המטרה שלכ יודעי ברגע שאת
הראשי של האתר. : יותר לד ומבנה נכו איזה תוכ
של המתחרי מאתרי $ אתה מבדל את האתר של $ האתר, זה אי שלב שלישי בתכנו
. $ של
זה מקבל דגש אחר. $ , רק שאצל נותני יכול להיות שהבידול יהיה משהו שכול
שעיצבנו ובנינו לו את האתר, ואחד הדברי : של הובלות מנו דוגמה טובה היא בעסק קט
הרבה יותר שהוא הדגיש לנו לגבי בידול שהוא יכול ליצור, זה שהוא מדייק בזמני
: לראות מנו הכניסה נית : שלו מאוד חשוב ללקוחות. בד שלו, דבר שבתחו מהמתחרי
בגדול, ומשפט "עמידה בזמני הטלפו גדול, פתיח קצר על תחומו, את הבידול שלו ע
? התקשר עכשיו וקבל אחריות". $ חשובה ל
הכי , מה המוצרי ובעול = בתחומו באר עסקי כחלק מעיצוב ובניית האתר, אנו בוחני
חינמי יש לו מוצר או פיתרו שלו, מה המסר שהוא רוצה לשדר, הא רווחיי
חלק אישי ושפת הלוגו ה ספק שטע ועוד. אי שבאמצעותו נוכל להשיג את הלידי
ובניית האתר. בלתי נפרד מתכנו
או לשפר את האתר שלכ לשפר את תוכ אתכ , אני מזמי $ בתהלי $ לפני שנמשי
עיצובו.
איכותי יותר וחזק שממנו נוכל להוציא שלוחות אל קהלי היעד לאחר שיש לנו בסיס א
, נעבור לשלב בניית מאגר זה בפייסבוק, בגוגל, אתרי חדשות, אתרי שותפי א שלנו, בי
לקוחות איכותי.
מאגר לקוחות : לאיסו בחלק הבא של הטור שלנו, נבנה אסטרטגית שיווק ותכנו
ומרוצי ללקוחות קבועי לקוחות בצורה נכונה והפיכת , ניהול מועדו פוטנציאליי
. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *